هی زنگ می زنند و می گویند که تو را جای آنها ببوسم ...

اما نمی شود دخترم .......

من تو را برای خودم هم کم می آورم.

همیشه موقع رفتنم چند بوسه مانده که نثارت کنم.